Blog

Tarcza antykryzysowa 2.0 i finansowa dla małych i średnich firm IT

Wsparcie dla małych i średnich firm technologicznych.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

I. Wsparcie dla pracodawców

 1. Dofinansowanie wynagrodzeń
 2. Porozumienia z pracownikami
 3. Obniżenie wymiaru pracy z dofinansowaniem
 4. Przestojowe
 5. Pozostałe: zawieszenie wykonywania badań okresowych, przedłużenie pobytu i pracy cudzoziemców, przeprowadzenie szkoleń bhp, zmiana warunków pożyczki z Funduszu Pracy, zmiana warunków umów kredytowych

II. Zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych
III. Ułatwienia korporacyjne dla spółek
IV. Podatki i opłaty
V. Wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu
VI. Jak skorzystać z ulgi?

TARCZA FINANSOWA
MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

I. Bon rekompensacyjny
II. Pożyczka płynnościowa

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

I. Wsparcie przedsiębiorców
1.DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ
Na czym polega?
Wynagrodzenia pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne będą dofinansowane w wysokości zależnej od spadku obrotów za 2 miesiące w porównaniu z analogicznymi z 2019 (np. luty/marzec z 2019 vs luty/marzec 2020) wg następującej zasady:

 • spadek 30% – dofinansowanie do 50% minimalnego wynagrodzenia
 • spadek 50% – dofinansowanie do 70% minimalnego wynagrodzenia
 • spadek 80% – dofinansowanie do 90% minimalnego wynagrodzenia

Przez miesiąc jest rozumiany zarówno miesiąc kalendarzowy jak też 30 kolejnych dni. Dofinansowanie jest wypłacane co miesiąc, po przedstawieniu listy zatrudnienia, w oparciu o realnie wypłacone wynagrodzenia.

Kto może skorzystać?
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy przez okres otrzymywania dofinansowania utrzymają jednakowy poziom zatrudnienia (pod rygorem zwrotu w przypadku nieutrzymania zatrudnienia) a także nie spełniają przesłanek do upadłości oraz nie zalegają z należnościami publicznoprawnymi do końca III kwartału 2019.

Kto przyznaje i na jaki okres?
Powiatowy Urząd Pracy na okres 3 miesięcy, przypadające od miesiąca, w którym złożono wniosek.

WAŻNE! Dostępność ulgi i jej zakres będą zależne od starosty a więc sytuacje w powiatach mogą się różnić. Zweryfikuj dostępność wsparcia w twoim Powiatowym Urzędzie Pracy. Ulgi nie można łączyć z innymi ulgami dofinansowującymi wynagrodzenia.

2.POROZUMIENIA Z PRACOWNIKAMI
Na czym polega?
Jest to możliwość zawarcia z pracownikami porozumienia o czasowym stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia na okres do trzech lat.

Kto może skorzystać?
Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów:
– jego łączne obroty z dwóch dowolnych miesięcy po 1.01.2020 były niższe o min. 15% niż łączne obroty z dwóch analogicznych miesięcy w 2019, albo

– wystąpił u niego spadek obrotów o min. 25% w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożył wniosek o ulgę.
Dodatkowe kryteria: Brak zaległości publicznoprawnych do końca III kwartału 2019 (za brak zaległości uznaje się również zawarcie układu ratalnego).

3. OBNIŻENIE WYMIARU PRACY Z DOFINANSOWANIEM
Na czym polega?
Pracodawca może jednostronnie obniżyć wymiar pracy pracownikom (w tym również osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych) o maksymalnie 20% ale do nie mniej niż pół etatu i do wynagrodzenia nie mniejszego niż minimalne. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pokrywa 40% wynagrodzenia (ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia) a także składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej od pracodawcy.

Kto może skorzystać?
Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów:
– jego łączne obroty z dwóch dowolnych miesięcy po 1.01.2020 były niższe o min. 15% niż łączne obroty z dwóch analogicznych miesięcy w 2019, albo

– wystąpił u niego spadek obrotów o min. 25% w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożył wniosek o ulgę.

WAŻNE! Przez miesiąc rozumie się zarówno miesiąc kalendarzowy jak też 30 następujących po sobie dni.

Dodatkowe kryteria:
– brak przesłanek do upadłości i brak zaległości publicznoprawnych do końca III kwartału 2019 (za brak zaległości uznaje się również zawarcie układu ratalnego),

– można zastosować tylko do pracowników których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczało ok 15.600 zł brutto (dokładna wysokość tej kwoty zależna jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia za I kwartał 2020. Czekamy na jego ogłoszenie przez Prezesa GUS).

Kto przyznaje i na jaki okres?
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy na okres 3 miesięcy, liczonych od miesiąca złożenia wniosku, w ciągu 180 dni od wejścia w życie tarczy antykryzysowej!

WAŻNE! Nowelizacja tarczy antykryzysowej wprowadza zasadę zgodnie, z którą nie ma możliwości rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika tylko w okresie pobierania dofinansowania. Odpadł okres “ochronny” kolejnych 3 miesięcy, w trakcie których wg Tarczy 1.0 nie można było rozwiązać umowy o pracę.

WAŻNE! Aby skorzystać z „Obniżenia wymiaru pracy z dofinansowanie” musisz z całym zespołem podpisać odpowiednie porozumienie. Przygotuj: regulamin wyboru przedstawicieli i porozumienie z pracownikami. Potrzebujesz wsparcia? Doradzę jak wybrać przedstawicieli pracowników, opracuję regulamin i treść porozumienia.

Zadzwoń

4.PRZESTOJOWE
Na czym polega?
Pracodawca może skierować pracowników (w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych) na tzw. przestojowe – pracownik nie wykonuje pracy ale pozostaje w gotowości. Pracodawca wypłaca pracownikowi na przestojowym 50% wynagrodzenia, ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie, przy czym do kwoty 50 % minimalnego wynagrodzenia koszty wynagrodzenia pokrywane są ze środków FGŚP, które pokrywa również składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej od pracodawcy.

Kto może skorzystać?
Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów:

– jego łączne obroty z dwóch dowolnych miesięcy po 1.01.2020 były niższe o min. 15% niż łączne obroty z dwóch analogicznych miesięcy w 2019 albo

– wystąpił u niego spadek obrotów o min. 25% w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożył wniosek o ulgę.

WAŻNE! Przez miesiąc rozumie się zarówno miesiąc kalendarzowy jak też 30 następujących po sobie dni.

Dodatkowe kryteria:
– brak przesłanek do upadłości i brak zaległości publicznoprawnych do końca III kwartału 2019 (za brak zaległości uznaje się również zawarcie układu ratalnego),

– można zastosować tylko do pracowników których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczało ok 15.600 zł brutto (dokładna wysokość tej kwoty zależna jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia za I kwartał 2020. Czekamy na jego ogłoszenie przez Prezesa GUS).

Kto przyznaje i na jaki okres?
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy na okres 3 miesięcy, liczonych od miesiąca złożenia wniosku, w ciągu 180 dni od wejścia w życie tarczy antykryzysowej.

WAŻNE! Nowelizacja tarczy antykryzysowej wprowadza zasadę zgodnie, z którą nie ma możliwości rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika tylko w okresie pobierania dofinansowania. Odpadł okres “ochronny” kolejnych 3 miesięcy, w trakcie których wg Tarczy 1.0 nie można było rozwiązać umowy o pracę.

WAŻNE! Aby skorzystać z „Przestojowego” musisz z całym zespołem podpisać odpowiednie porozumienie. Przygotuj: regulamin wyboru przedstawicieli i porozumienie z pracownikami. Potrzebujesz wsparcia? Doradzę jak wybrać przedstawicieli pracowników, opracuję regulamin i treść porozumienia.

Zadzwoń

5. POZOSTAŁE
a. Zawieszenie wykonywania badań okresowych
Na jaki okres?
Na czas trwania stanu epidemicznego lub stanu zagrożenia epidemicznego. Po zakończeniu trzeba obowiązki zrealizować w okresie 60 dni. Zasada ma obowiązywać wstecznie – od 8 marca 2020.

WAŻNE! Badania wstępne lub kontrolne powinny zostać przeprowadzone jak dotychczas. W przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia takich badań, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza jest ważne przez 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii.

b. Przeprowadzenie szkoleń BHP
Na jaki okres?
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii możliwe jest przeprowadzenie szkoleń wstępnych bhp za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Szkolenia takiego nie można przeprowadzić w odniesieniu do pracownika zatrudnianego na:

 • stanowisku robotniczym lub przenoszonego na to stanowisko,
 • stanowisku, na którym występuje narażenia na działanie czynników niebezpiecznych lub przenoszonego na to stanowisko,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką.

Jeżeli termin okresowego szkolenia bhp przypada w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub w okresie 30 dni po nich, termin na ich odbycie wydłużony jest do 60. dnia od dnia odwołania ostatniego ze stanów.

WAŻNE! Szkolenia wstępne muszą zostać przeprowadzone na każdym stanowisku. Z trzema wyjątkami mogą się odbyć zdalnie. Szkolenia okresowe zostały wstrzymane do 60. dnia po ustaniu ostatniego ze stanów. Regulacja dotyczy szkoleń od dnia 18 kwietnia 2020 roku.

c. Przedłużenie pobytu i pracy cudzoziemców
Na czym polega?
Jeżeli:
– termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca

– ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy

– ostatni dzień zezwolenia na pracę, decyzji o przedłużeniu, zezwolenia na pracę sezonową lub ważności oświadczenia

wypadają w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemicznego, terminy te ulegają przedłużeniu do 30 dnia następującego po dniu odwołania tego stanu.

Jeżeli cudzoziemiec w dniu 14 marca 2020 roku przebywał w Polsce na podstawie wizy Schengen, wizy lub innego dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen (lub innego państwa członkowskiego UE), w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wydanej przez państwo UE, niebędące członkiem strefy Schengen, jego pobyt jest legalny do upływu 30. dnia po dniu odwołania stanu epidemii (lub zagrożenia epidemicznego, jeśli będzie obowiązywał jako ostatni). Tacy cudzoziemcy mogą wykonywać pracę tylko, jeżeli mają ważne zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pracę sezonową lub pracują na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

d. Zmiana warunków pożyczki z Funduszu Pracy lub ze środków UE
Kto może skorzystać?
Podmiot, który uzyskał ze środków Funduszu Pracy lub ze środków Unii Europejskiej środki na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej (opisanej w art. 61e ustawy o promocji zatrudnienia).

Na czym polega? 
Możliwość zawieszenia spłat rat na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki, wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy – maksymalnie 12-miesięczny okres lub obniżenie oprocentowania do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Kto przyznaje? 
Zwrócić się należy do pośrednika finansowego, z którym zawierano umowę.

e. Zmiana warunków umowy kredytowej 
Kto może skorzystać?
Każdy przedsiębiorca, jeżeli bank udzielił mu kredytu przed dniem 8 marca 2020 roku oraz zmiana warunków umowy jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej przedsiębiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 roku.

Na czym polega? 
Zmiana określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu lub pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank.

Kto przyznaje? 
Bank, który udzielił kredytu lub pożyczki. Zmiana warunków następuje w wyniku negocjacji umowy z bankiem.

II. Zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych
Na czym polega?
Zwolnienie z 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek ubezpieczeniowych, FUS, FS, FGŚP, FEP za pracowników, osoby współpracujące, prowadzące działalność i świadczące usługi cywilnoprawne.

Kto może skorzystać?
Mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność przed 1.02.2020, niekorzystający z dofinansowania składek w ramach przestojowego lub obniżenia etatów z dofinansowaniem, którzy w zależności od tego kiedy byli zgłoszeni jako płatnik*, mieli zgłoszonych od 10 do 49 ubezpieczonych (pracowników i osoby na umowach cywilnoprawnych).

*Jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik:

 • przed 1.02.2020 – na dzień 29.02.2020,
 • pomiędzy 1.02.2020 a 29.02.2020 – na dzień 31.03 2020,
 • pomiędzy 1.03.2020 a 31.03.2002 – na dzień 30.04.2020.

Do limitu ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych (tj. między 15 a 18. rokiem życia).

WAŻNE! Uwzględnienie do limitu również osób na umowach cywilnoprawnych oznacza, że nie każdy mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł z tej ulgi skorzystać.

Kto przyznaje i na jaki okres?
ZUS, dotyczy składek za okres 1.03.2020 – 31.05.2020. Jeżeli należności za marzec 2020 zostały opłacone, a przedsiębiorca został zwolniony z obowiązku uiszczania składek, przysługuje mu zwrot.

III. Ułatwienia korporacyjne dla spółek

 • Oświadczenia woli członków organów mogą być składne zawsze w formie dokumentowej (np. skan dokumentu przesłany mailem),
 • Posiedzenia organów spółek zawsze mogą się odbywać zdalnie przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (w czasie rzeczywistym),
 • Zarząd i rada nadzorcza mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym,
 • Członkowie zarządu i rady nadzorczej mogą oddawać głosy za pośrednictwem innych członków zarządu lub rady nadzorczej,
 • Można wziąć udział w zgromadzeniu wspólników i walnym zgromadzeniu akcjonariuszy także zdalnie (w czasie rzeczywistym),
 • Rada nadzorcza określi w formie regulaminu zasady zdalnych posiedzeń,
 • Zarząd i rada nadzorcza mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w sprawach, dla których umowa/statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków zarządu/rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.


IV. Podatki i opłaty

1.Obniżenie dochodu za 2019 o stratę za 2020
Na czym polega?
Możliwość jednorazowego obniżenia przychodu lub dochodu za 2019 (a w przypadku spółek – za odpowiedni rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy zakończony stratą w okresie 31.12.2019 -1.01.2021) o wartość poniesionej w 2020 straty (do 5 000 000 zł).

Kto może skorzystać? Przedsiębiorcy, którzy w 2020 poniosą stratę a ich łączne przychody za 2020 będą o 50% niższe niż w 2019.

2. Inne udogodnienia podatkowe
– Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w trakcie roku ( np. zaliczki ustalone w oparciu o dochody i zobowiązania podatkowe z 2019),

– Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu o niezapłacone zobowiązania przeterminowane o ponad 90 dni,

– Zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych (pkt II) nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o PIT oraz ustawy o CIT.

3. Brak opłaty prolongacyjnej
Przy składaniu wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie składek ubezpieczeniowych nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

V. Wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu
To wsparcie, które wprowadzone zostało w dniu 18 kwietnia 2020 roku w ramach drugiej wersji tarczy antykryzysowej.

Na czym polega?
ARP oferuje:
a. Leasing operacyjny z karencją w spłacie – przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych,

b. Pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym (oprocentowana WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż),

c. Pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – pożyczka w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa (w kwocie netto), pożyczka stanowi uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń – obok innych źródeł finansowania wynagrodzeń w ramach Tarczy.

Kto może skorzystać?
Mały i średni przedsiębiorca, prowadzący rachunkowość na zasadach pełnej księgowości, prowadzący działalność przez minimum 12 miesięcy, którego przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie minimum 4 milionów złotych, który ostatni rok zakończył dodatnim wynikiem EBITDA, który w związku z epidemią COVID-19 potrzebuje środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania leasingu.

Kto przyznaje?
Kto i na jakich zasadach udziela? Agencja Rozwoju Przemysłu – po wypełnieniu wniosku on-line, dostępnego na witrynie internetowej ARP.

VI. Jak korzystać z ulg?
W przypadku każdej z ulg należy złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji. Nie będzie trzeba udowadniać przesłanek ulgi dokumentami – wszystko będzie się odbywało na podstawie oświadczeń składanych przez korzystającego pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ewentualne dokumenty trzeba będzie przedstawiać w razie kontroli po zakończeniu stanu epidemicznego.

 

TARCZA FINANSOWA

Na czym polega?
Program ma za zadanie pomóc w utrzymaniu zatrudnienia i płynności przedsiębiorstw, przede wszystkim poprzez przyznawanie mikro, małym, średnim oraz dużym firmom subwencji. Obecnie oczekuje na zgodę Komisji Europejskiej i zostanie uruchomiony 27 kwietnia 2020.

Średnia wartość wsparcia dla małych i średnich firm będzie wynosić ok 1,9 mln zł. Maksymalna wartość pomocy w przypadku średniej firmy o obrocie 225 mln zł, korzystającej z maksymalnej wartości subwencji wyniesie ok 3,5 mln zł. Wsparcie w może być udzielane na trzy lata. Tarczę Finansową będzie realizować Polski Fundusz Rozwoju (PFR), współdziałając z Narodowym Bankiem Polskim.

Kto może skorzystać?
Przedsiębiorca który:
1. Zatrudnia od 10 do 249 pracowników**

** Pracownik:
a) osoba fizyczna, która pozostaje z firmą (pracodawcą) w stosunku pracy – stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. UWAGA! Obliczając liczbę pracowników, można brać pod uwagę także tych będących na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim oraz wychowawczym,

b) osoba fizyczna, która regularnie współpracuje z firmą, a na dzień 31 grudnia 2019 została zgłoszona przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego (ten wymóg nie dotyczy studentów do 26 roku życia pracujących na podstawie umowy zlecenia). Dodatkowo jej średnie miesięczne wynagrodzenie brutto, w wybranym okresie 3 miesięcy, w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 jest na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

2. Posiada obrót nieprzekraczający 50 mln EUR lub sumę bilansową nieprzekraczającą 43 mln EUR,

3. Posiada rezydencję podatkową na terytorium Polski oraz rozlicza podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (o ile firma prowadzi działalność od dwóch lat) na terytorium RP. Wyjątkowo przewidziano możliwość zobowiązania się do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Polski – do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki,

4. Prowadzi działalność na dzień 31 grudnia 2019,

5. Nie zalega z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 lub na dzień udzielenia finansowania. UWAGA! Płatności, które są rozłożone na raty lub odroczone nie są uznawane za zaległość,

6. Odnotowuje spadek przychodów ze sprzedaży o min. 25 % w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 w porównaniu do poprzedniego miesiąca albo analogicznego miesiąca z ubiegłego roku na skutek COVID-19,

7. Nie posiada otwartego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego ani restrukturyzacyjnego wobec przedsiębiorstwa,

8. Nie prowadzi działalności, która opiera się na:

a. produkcji i handlu bronią oraz amunicją,

b. produktach lub usługach, które mogą skutkować ograniczeniem lub naruszeniem praw człowieka i/lub wolności indywidualnych,

c. obszarach wątpliwych z powodów etyczno-moralnych np. hazard, wyroby tytoniowe, używki, środki odurzające.

Dlaczego warto?
Środki bezzwrotne będą stanowiły do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży. Środki subwencji mają stanowić pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, a także mogą być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów (do maks. 25% wartości subwencji).

Wysokość subwencji?
Maksymalna kwota subwencji jest określana procentowo w relacji do poziomu przychodów w 2019 jest także zależna od ich spadku w związku z COVID-19 względem wartości za rok obrotowy 2019. Wartość subwencji może przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przychodów, przy ich spadku o odpowiednio minimum 25%, 50% i 75%.

W poniższej tabeli zostały przedstawione procentowe progi spadku przychodów oraz wartość subwencji jako odpowiedni procent przychodów. Maksymalna kwota subwencji dla firm MŚP może wynieść 3 500 000 zł.

Warunki zwrotu subwencji?
1.W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności w trakcie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji.

2. W przypadku prowadzenia działalności przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, podlega ona zwrotowi:

– w kwocie 25% wartości subwencji bezwarunkowo; oraz

– w kwocie do 25% subwencji w przypadku poniesienia w kolejnych 12 miesiącach straty, maksymalnie do wysokości skumulowanej straty gotówkowej*** na sprzedaży ale nie więcej niż 25% subwencji; oraz

– w wysokości do 25% wartości subwencji w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia, w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty subwencji – w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 w roku poprzednim, na poziomie:
a. wyższym niż 100% – brak dodatkowego zwrotu,
b. od 50% do 100% – w wysokości od 0% do 25% wartości subwencji – zwrot proporcjonalny,

c. niższym niż 50% – w wysokości 25% wartości subwencji.

*** Strata gotówkowa na sprzedaży: a. Dla firm prowadzących pełną rachunkowość gotówkową to ujęta w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub w wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów, b. Dla firm rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wskazanej straty, c. Dla firm rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów.

Kwota subwencji, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych, miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji.

Jak składać wnioski?
Małe i średnie firmy będą składały wnioski o udzielenie subwencji za pośrednictwem banków.Przedsiębiorstwa będą obsługiwane w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista zostanie udostępniona przez PFR, najpóźniej 27 kwietnia 2020. Składanie wniosków o subwencję ma być maksymalnie uproszczone; zamiast przedkładania wielu dokumentów, mają zostać wykorzystane oświadczenia beneficjenta programu.

UWAGA! Udzielanie subwencji finansowych będzie następowało zgodnie z kolejnością składania wniosków, które w takiej kolejności będą również rozpatrywane, przy czym po wyczerpaniu środków dostępnych w ramach programu, przedsiębiorcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem PFR.

Potrzebujesz konsultacji? Zadzwoń 

 

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Na czym polega?
Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza 325 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego na walkę z negatywnymi skutkami epidemii dla małopolskich przedsiębiorców i służby zdrowia.

I pakiet przedsiębiorczości to prawie 200 milionów złotych na pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców. Wsparcie będzie stanowić rekompensatę utraconych przychodów, a przede wszystkim ma umożliwić utrzymanie miejsc pracy.
II pakiet płynności finansowej to 35 milionów złotych na niskooprocentowane pożyczki, które mają zapewnić poprawę płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta pożyczkowa została opracowana we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

WAŻNE! Pomoc z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej może objąć także przedsiębiorców, którzy wcześniej skorzystali z wsparcia rządowego, ale obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tzn. nie można finansować tego samego wydatku z dwóch źródeł oraz całkowita kwota wsparcia nie może przekroczyć 800 000 Euro.

I. Bon rekompensacyjny
Na czym polega?
Jest to forma bezzwrotnej, jednorazowej dotacji. Dotacja będzie realizowana w ramach dwóch grup projektowych:

• Pierwsza zakłada wsparcie małych i średnich przedsiębiorców (dalej: MŚP), których działalność została objęta całkowitym zakazem prowadzenia działalności np. gastronomia, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, usługi hotelarskie, działalność rozrywkowa,

• Druga grupa jest skierowana z myślą o MŚP, które z dniem 10 kwietnia 2020 nie zostały objęte całkowitym zakazem prowadzenia działalności.

Kto może skorzystać?
Bony rekompensacyjne będą udzielane MŚP – zatrudniającym od 1 do 49 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z wyłączeniem właściciela), spełniającym wszystkie poniższe warunki:

• Osoby fizyczne muszą prowadzić działalność na terenie województwa małopolskiego, a firmy posiadać tu siedzibę (weryfikacja na podstawie wpisu do KRS lub CEIDG). UWAGA! Firma z siedzibą w innym mieście np. Warszawie, mająca oddział w Krakowie nie może ubiegać się o bon dla pracowników zatrudnionych w krakowskim oddziale,

• przedsiębiorcy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 50 % w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019, a trudności finansowe firmy są skutkiem epidemii COVID-19,

• przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 i na ten dzień nie byli w trudnej sytuacji,

• na dzień 31 grudnia 2019 przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie.

Maksymalna kwota wsparcia?
Na każdy zdeklarowany do utrzymania etat (dofinansowanie obejmuje tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy – z wyłączeniem właściciela) można otrzymać 9 000 zł. Całkowita kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby etatów oraz wyżej wskazanej, bazowej kwoty bonu. Zatem, firma zatrudniająca 49 pracowników, w pełnym wymiarze czasu pracy może uzyskać 441 tys. złotych.

Na co można przeznaczyć bony?
Dofinansowanie może pokryć wszelkie niezbędne wydatki, mające na celu utrzymanie bieżącej działalności firmy np. wynagrodzenia pracowników, czynsze, zaległe płatności.

Co trzeba zrobić po otrzymaniu bonu rekompensacyjnego?
Należy utrzymać zatrudnienie przez 3 miesiące – liczone od dnia złożenia wniosku, a także nie można zawiesić działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia uzyskania środków z bonu. Sprawdzenie tych warunków nastąpi na podstawie sprawozdania z rozliczenia bonu. W przypadku nieutrzymania miejsc pracy, grantodawca wystąpi o zwrot wypłaconych środków proporcjonalnie do okresu oraz liczby nieutrzymanych pełnych etatów.

Jak uzyskać bon rekompensacyjny?
Wypełnij wniosek przez Internet. Będzie dostępny online od 4 maja 2020 od godz. 12:00. Nabór wniosków zacznie się od 7 maja 2020 od godz. 12:00 i potrwa do 30 października 2020 do godziny 15:00 lub momentu, gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130 % kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie dotacji.

UWAGA! Wnioski składane w klasycznej, papierowej formie nie będą rozpatrywane. Do wypełnienia wniosku nie jest potrzebny podpis kwalifikowany, a jedynie oświadczenie przedsiębiorcy.

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

II. Pożyczka płynnościowa
Kto może skorzystać?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy przed dniem 31 grudnia 2019 roku nie znajdowali się w trudnej sytuacji, a obecnie się w niej znajdują w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są nią zagrożeni.Przedsiębiorca chcąc uzyskać pożyczkę musi mieć siedzibę w Małopolsce.

UWAGA! O pożyczkę płynnościową można się również ubiegać się mając jedynie oddział przedsiębiorstwa na terenie Małopolski, a siedzibę na terenie innego województwa (najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki).

Dodatkowo wymogi: przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę:

• nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych

• nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego.

Podstawowe parametry pożyczki?
Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki – do 500 tys. złotych.

Okres spłaty – maksymalnie 7 lat, za wyjątkiem uzasadnionych przypadków, gdy pożyczki będą oprocentowane i udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (w takim przypadku jednostkowe pożyczki udzielane ostatecznym odbiorcom objęte będą dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału), wówczas pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres 6 lat.

Oprocentowanie – 0%.

Karencja w spłacie – do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki.

Wakacje kredytowe – wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki).

Brak opłat i prowizji.

UWAGA! Można uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł a także:

• nie przekroczy 25% łącznego obrotu firmy w 2019 lub

• dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, łącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności,

• kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości wynagrodzeń pracowników

• jeżeli pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?
Na wszelkie niezbędne wydatki, mające na celu utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej np. przez pokrycie wynagrodzeń pracowników, spłatę zobowiązań handlowych oraz publiczno-prawnych. Należy pamiętać o prowadzeniu należytej dokumentacji z wydatkowania środków pochodzących z pożyczki np. przechowując faktury.

Kiedy i jak ubiegać się o pożyczkę płynnościową?
Aby uzyskać pożyczkę należy zwrócić się do instytucji finansującej, współpracującej z BGK. Na terenie Małopolski taką instytucją jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Pobierz formularz wniosku i inne wymagane dokumenty. Wnioski można składać od 30 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020.

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Potrzebujesz konsultacji? Zadzwoń

Kontakt

Porozmawiajmy

kontakt@legalcheck.pl

www.legalcheck.pl

Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik
ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Nasza strona używa plików cookies w celach technicznych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje.